Kamus

Agripa

Herodes Agripa II, keturunan Herodes Agung, raja di Palestin Utara (KSI: Kisah Para Rasul 25:13 – 26:32).

Ahli Taurat

Pengajar dan penafsir kelima-lima Kitab Suci Taurat (melalui Nabi Musa).

al-Masih

Berasal dari kata Ibrani Masyiakh atau Mesias. Ertinya ‘Yang dilantik atau diurapi Allah.’ Gelaran ini digunakan khususnya untuk merujuk kepada Isa dan disebut sebagai ‘Isa al-Masih.’ Kedatangan-Nya telah berkali-kali dinubuatkan di dalam Kitab Suci. Banyak orang mengharapkan al-Masih mendirikan kerajaan di bumi yang akan menggulingkan pemerintahan Rom. Akan tetapi Isa al-Masih berkata, ‘Kerajaan-Ku bukanlah di dunia ini (KSI: Yahya 18:36).’ Dia datang untuk melepaskan manusia daripada dosa dan mendirikan Kerajaan Allah di dalam jiwa manusia. Apabila Isa kembali ke bumi pada akhir zaman, Dia akan menghukum mereka yang tidak mengenal Allah, dan mereka yang tidak taat kepada Injil (KSI: 2 Tesalonika 1:7 – 9). Lihat Isa al-Masih, Dosa.

Amin

Kata Ibrani yang bererti pasti!, sungguh!, benar! (KSI: 1 Korintus 14:16).

Anak

Sungguhpun biasanya digunakan untuk merujuk kepada anak jasmani, perkataan ini digunakan juga secara metafora/kiasan, contohnya untuk merujuk kepada Iblis, yang telah memberontak terhadap Yang Maha Kuasa (‘anak fajar’ — KST: Yasyaya 14:12). Perkataan ‘putera’ lebih kerap digunakan dengan erti metafora dalam Kitab Suci Injil, terutamanya mengenai Isa al-Masih. Lihat Putera Allah.

Anak Daud

Gelaran khusus untuk Isa al-Masih yang dari keturunan Raja Daud (KSI: Isa al-Masih yang dari keturunan Raja Daud (KSI: Matius 9:27).

Antipas

Lihat Herodes.

Arasy

Takhta Allah (KSI: Kisah Para Rasul 7:49).

Asia Kecil

Daerah Kerajaan Rom yang terletak di bahagian barat negara Turki sekarang. Ibu negerinya adalah Efesus. Rasul Paulus memberitakan Injil di sana (KSI: 2 Korintus 1:8).

Augustus

Kaisar Rom memerintah dari tahun 27 SM sehingga tahun 14 TM. Isa al-Masih lahir pada zaman pemerintahannya dan banci besar diadakan. (KSI: Lukas 2:1).

Kunci: KST: Kitab Suci Taurat; KSZ: Kitab Suci Zabur; KSI: Kitab Suci Injil