Roh Suci (Roh Allah)

Dengan Roh-Nya dan Firman-Nya Allah menciptakan langit dan bumi serta memberikan nafas kepada manusia (KST: Kejadian 1:1 – 31).

Roh Suci juga mengilhamkan orang tertentu, seperti para hakim, para raja, dan para nabi (KST: Yasyaya 11:1 – 3; KSI: Lukas 1:35). Dalam Kitab Suci Injil kerapkali disebut Roh Suci, Roh Isa (KSI: Kisah Para Rasul 16:7), atau Roh Putera Allah (KSI: Galatia 4:6). Dia adalah pelaksana kehendak Allah di bumi, disebut juga Penolong atau Roh saja, yang melanjutkan serta menerapkan penyelamatan Isa (KSI: Yahya 14:16). Dia adalah penggerak perkhabaran Injil (KSI: Kisah Para Rasul 1:8), dan pemberi kesaksian Allah dalam hati orang yang percaya bahawa mereka adalah anak-anak Allah (KSI: Rom 8:15 – 16). Allah tidak boleh dipisahkan daripada Roh-Nya atau daripada Firman-Nya.